wyszukiwanie zaawansowane
1 » Polityka Prywatności2

Kategorie

Hity sklepowe

1
Glade (Brise) żel 150g Lawenda

Glade (Brise) żel 150g Lawenda4,69 zł netto5,77 zł brutto

Calgon odkamieniacz proszek 500g

Calgon odkamieniacz proszek 500g5,09 zł netto6,26 zł brutto

Polityka Prywatności

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Ejnułłach Mamiedow prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Arka Chemia Mamiedow E., zarejestrowaną w Błoniu ul. Traugutta 2 05-870 Błonie, Nip 5291004487. Z Administratorem można skontaktować się mailowo: biuro@arkachemia.com.pl lub listownie na adres rejestracyjny firmy.
 2. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są na podstawie art. 6 i innych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).
 3. Dane użytkownika przetwarzane są w celu wykonywania umów zawieranych z Arka Chemia Mamiedow E.; prowadzenia konta Użytkownika na stronie internetowej www.arkachemia.com.pl; udzielania odpowiedzi na pytania i inne wiadomości przesłane przez użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej oraz do dalszego kontaktu z użytkownikiem; przekazywanie użytkownikowi informacji o ofertach, promocjach, rabatach i aktualnościach (marketing bezpośredni).
 4. Dane użytkownika są również przetwarzane, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub przez stronę trzecią (z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych), w tym w szczególności do celów:
  1. dokonywania rozliczeń podatkowych zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego;
  2. prowadzenia księgowości zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości i innych właściwych przepisów polskiego prawa;
  3. egzekwowania należności zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i innych właściwych przepisów prawa polskiego.
 5. Administrator przetwarza następujące kategorie danych Użytkownika:
  1. imię i nazwisko
  2. adres e-mail
  3. numer telefonu
  4. adres korespondencyjny.
 6. Odbiorcami danych osobowych użytkownika mogą być:
  1. Pracownicy, zleceniobiorcy, podwykonawcy i inne osoby zatrudnione lub współpracujące z Administratorem danych osobowych;
  2. Biura rachunkowe współpracujące z Administratorem danych osobowych;
  3. Kancelarie prawne współpracujące z Administratorem danych osobowych;
  4. Podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora danych osobowych, w tym w szczególności usługi hostingu stron internetowych i usługi poczty e-mail;
  5. Podmioty świadczące usługi marketingowe na rzecz Administratora danych osobowych;
  6. Podmioty uczestniczące w dokonywaniu rozliczeń, w tym dostawcy systemów fakturowych, systemy płatności online i banki;
  7. Podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
 7. Dane osobowe użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich.
 8. Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, czyli przez:
  1. okres prowadzenia konta użytkownika na stronie internetowej;
  2. okres utrzymywania komunikacji z użytkownikiem, w tym zwłaszcza okres niezbędny do udzielenia użytkownikowi wszelkich żądanych informacji;
  3. okres prowadzenia działalności marketingowej przez Administratora danych osobowych;
  4. okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umów zawartych z użytkownikiem;
  5. okres niezbędny dla dokonania rozliczeń podatkowych dotyczących użytkownika oraz wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczeniami podatkowymi;
  6. wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji rachunkowej;
  7. okres niezbędny dla przeprowadzenia egzekucji należności Administratora danych osobowych.

Dane osobowe Użytkownika zostaną trwale usunięte, gdy wszystkie wyżej wymienione okresy dobiegną końca.

 1. Użytkownik ma prawo do:
  1. uzyskania od Administratora danych osobowych, potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące;
  2. otrzymania kopii przetwarzanych danych;
  3. uzyskania od Administratora danych osobowych wszelkich informacji objętych zakresem niniejszej Polityki Prywatności.
 2. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora danych osobowych niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 3. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora danych osobowych niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator danych osobowych ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. Użytkownik wnosi sprzeciw, o którym mowa w punkcie 14 lub 15;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administratora danych osobowych;
 4. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  1. gdy użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi danych osobowych sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. gdy Administratora danych osobowych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. gdy użytkownik wniósł sprzeciw, o którym mowa w punkcie 14 – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 5. Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Administratorowi danych osobowych, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony Administratora danych osobowych, któremu dostarczono te dane osobowe. Wykonując prawo do przenoszenia danych użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora danych osobowych bezpośrednio innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.
 6. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora danych osobowych lub przez stronę trzecią. Administratorowi danych osobowych nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, a Administratora danych osobowych ma obowiązek taki sprzeciw uwzględnić.
 8. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Należy jednak pamiętać, że:
  1. wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;
  2. pomimo wycofania zgody Administratora danych osobowych jest nadal uprawniony do przetwarzania danych w zakresie wskazanym w punkcie 8.
  3. wycofanie zgody uniemożliwia prowadzenie przez Administratora danych osobowych konta Użytkownika na niniejszej stronie internetowej i jest równoznaczne z żądaniem jego zamknięcia.
 9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o prowadzenie konta na niniejszej stronie internetowej. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia z pośrednictwem strony internetowej umów sprzedaży.
 10. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.

Polityka Cookies

 

Pliki "cookies" to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. "Cookie" jest małym plikiem składającym się z liter i cyfr, który zostaje załadowany na komputer lub inne urządzenie (np. dysk twardy komputera, telefon) podczas wizyty na stronie internetowej. Pozwala on na rozpoznanie użytkownika i pomaga stronie internetowej zapamiętać jego preferencje (np. wybrany język) tak by użytkownik nie musiał ustawiać swoich preferencji za każdym razem, kiedy korzysta z danej strony internetowej. Pliki "cookies" w naszym sklepie nie przechowują żadnych danych osobowych i nie pozwalają na identyfikację danego klienta. Oprogramowanie sklepu zapisuje informacje w plikach "cookies" dotyczących obszarów:
 

Na niniejszej stronie internetowej wykorzystywane są "cookies"


1. Id sesji - tymczasowe "cookie", które istnieją na komputerze tylko podczas przebywania na danej stronie internetowej - dokładniej do czasu zamknięcia przeglądarki. Pozwalają stronom sklepu zapamiętać co wybrali klienci na poprzedniej stronie oraz mają za zadanie optymalizację poruszania się w serwisie, np. poprzez zapamiętanie ustawień zalogowanego w serwisie użytkownika - dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła (w "cookie" nie jest zapisywane hasło oraz login - tylko numer sesji klienta, który nie identyfikuje danych osobowych klienta).

2. Informacje tworzenia statystyk. Tego typu cookie jest używane do dostarczania ważnych informacji o ruchu na stronach oraz sposobie w jaki odwiedzający ją wykorzystują. Do zbierania tych danych używane są m.in. narzędzia Google Analytics. Te pliki cookie służą wyłącznie do zbierania statystyk dotyczących ruchu na stronie oraz określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 

W panelu zarządzania są wykorzystywane "cookies"


Id sesji - tymczasowe "cookie", które istnieją na komputerze tylko podczas przebywania na danej stronie internetowej - dokładniej do czasu zamknięcia przeglądarki i pozwalają na zalogowanie się administratora sklepu do panelu zarządzania.
 

Usuwanie plików "cookies"


Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (np Firefox, Internet Explorer, Chrome) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików "cookies", określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki "cookies" do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu "cookies" na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 

Ograniczenia w zapisywaniu plików "cookies"


Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Prosimy pamiętać, że brak akceptacji niektórych lub wszystkich plików cookies może spowodować brak możliwości poprawnego korzystania ze sklepu lub ograniczenia jego funkcjonalności.
 

Udostępnianie plików "cookies"


Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika sklepu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem sklepu reklamodawców oraz partnerów, a także mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.


Przejdź do strony głównej
Wszystkie prawa zastrzeżone - ARKA CHEMIA 2019
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl